Tata Safari 2021 3D 모델 선주문

선주문
Tata Safari 2021
모델 긴급 요청
Tata Safari 2021 3D 모델 선주문
$95 $ 95 In stock
Price is in USD equal to 96
제품이 출시되면 이메일을 보내주세요
자유 형식 변환 및 색상 변경

여러 파일 형식

최대 33% 할인

모든 맞춤 조정

개발자의 지원

사용 가능한 형식

 • 3D Studio (.3ds)
 • 3DS MAX v.2018-22 Arnold (.max)
 • 3DS MAX v.2011-22 Corona (.max)
 • 3DS MAX v.2011-22 Maxwell (.max)
 • 3DS MAX v.2008-18 Mental Ray (.max)
 • 3DS MAX v.2008-22 Scanline (.max)
 • 3DS MAX v.2008-22 V-Ray (.max)
 • Autodesk Drawing (.dxf, .dwg)
 • Autodesk FBX (.fbx)
 • Blender v.2.6- 3.0 (.blend)
 • Cinema 4D v.11-25 (.c4d)
 • Cinema 4D V-Ray v.11-25 (.c4d)
 • Collada (.dae)
 • DAZ Studio (.duf)
 • Element 3D AfterEffects CS3-CC (.aep)
 • GLB file (.glb)
 • glTF 2.0 file (.gltf)
 • Keyshot (.bip)
 • Lightwave v.6-2018 (.lwo)
 • Maxwell studio (.mxs)
 • Maya v.2017 - 2022 Arnold (.mb)
 • Maya v.2011 - 2018 Mental Ray (.mb)
 • Maya v.2011 - 2022 V-Ray (.mb)
 • Maya v.8.5 - 2022 (.mb)
 • Photoshop CS3-CC (.psd)
 • Poser 6 (.pz3)
 • Rhinoceros 3D v.4-7 (.3dm)
 • Sketchup v.6-2020 (.skp)
 • Softimage (.xsi)
 • Stereolithography (.stl)
 • Universal Scene Description (.usd)
 • USDZ file (.usdz)
 • Wavefront OBJ (.obj)
 • 다른 형식 요청

맞춤형 서비스이며 모델을 만드는 데 약 1-2주가 필요합니다.

우리는 모델의 품질, 폴리곤 수 및 형식 목록이 상점의 기존 모델과 유사함을 보장합니다.

질문이 있는 경우 저희에게 연락하십시오